มาตรการใหม่บีโอไอ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

21 พฤษภาคม 2563
มาตรการใหม่บีโอไอ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บีโอไอจึงออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
- ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ ออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่กำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดระยะเวลานำเข้าและเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563
- ผ่อนผันการเปิดดำเนินการล่าช้า ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่กำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
- ขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO9002, CMMI หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ออกไปอีก 4 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
- ผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน
ไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แทน
- ขยายเวลายื่นคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก