ธปท.เปิดตัวเว็บไซต์ BOT COVID-19

21 พฤษภาคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการทางการเงินช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันการเงินต่างๆ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของตนเองเพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของมาตรการต่างๆ
ธปท.ได้เปิดตัวเว็บไซต์ BOT COVID-19 โดยมีข้อมูลสำคัญได้แก่
-มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
-มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs
-มาตรการด้านตลาดตราสารหนี้
-ข้อมูลความคืบหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของ ธปท. และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
-ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ infographic และช่องทางติดต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ BOT COVID-19 ได้ที่ www.bot.or.th/covid19