บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

13 พฤศจิกายน 2563
บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

-เพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขาย
-ช่วยลดต้นทุนการผลิต
-ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย
-ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น

       สิทธิประโยชน์
-ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
-สิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&language=th