ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง SMEs “ศึกษาลู่ทางการลงทุน เส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก” 26 มิถุนายน 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 2562 07 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 2562

กิจกรรมสัมมนา “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการลงทุน” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมสัมมนา “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการลงทุน” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เชิญร่วมงาน!! กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 2562 20 มีนาคม 2562

เชิญร่วมงาน!! กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอ กับสิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น” 18 ตุลาคม 2561

เรื่อง “บีโอไอ กับสิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น”

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น” 17 ตุลาคม 2561

Data is empty

หน้า 3 / 6