ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเปิดดำเนินการ การบัญชีและภาษีอากร” 14 ธันวาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมงานประชุมหารือ เรื่อง “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ” 29 สิงหาคม 2562

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 05 ตุลาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนา “แนวทางปฏิบัติ ระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visa and Work Permit” 10 กรกฎาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนา “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" 21 สิงหาคม 2562

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุน เขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 สิงหาคม 2562

Data is empty

หน้า 3 / 7