ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 07 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดิุดรธานี วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ" 07 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ" ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

หน้า 6 / 6