ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”

01 สิงหาคม 2562