ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น

          จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็น หน่วยงานหนึ่งที่สามารถตอบสนองนโยบายนี้ได้เป็นอย่างดี จึงจัดให้มีสำนักงานภูมิภาคตาม ภาคต่างๆ ขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์และบริการการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ในสมัยรัฐบาลของอดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคขึ้น โดยเริ่ม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

          ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เดิมชื่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปลายปี 2540 และได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่  8 พฤษภาคม 2549   มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และบริการชี้แนะให้มีการลงทุนเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาลู่ทางการลงทุน และการค้นหานักลงทุนเป้าหมายที่จะมาลงทุน การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องการ จัดสัมมนา โดยนำนักลงทุนจากส่วนกลางมาพบเห็นกับสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่นและมุ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ การลงทุนในพื้นที่ภูมิภาค

          ต่อมาในปี 2535 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดำริที่จะให้สำนักงานภูมิภาคอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นได้ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีประกาศที่ 10/2535 ลงวันที่ 16 เมษายน 2535 เรื่องการมอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคปฏิบัติงานแทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ในบางเรื่องรวมจำนวน 1 เรื่อง เช่น การขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ ทางด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ฯลฯ และพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งกำหนดยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนภูมิภาคขึ้นเทียบเท่ากอง

          ปัจจุบันศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 3 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น  อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  หนองบัวลำภู  เลย  มุกดาหาร  และบึงกาฬ