บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

เอกสารประกอบการสัมมนา

 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 20 กรกฎาคม 65 วิทยากรโดย คุณภัทรินทร์ ธนณัฐพนธ์ หัวข้อ โครงการส่งเสริมการส่งออกสำหรับ SMEs
 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 20 กรกฎาคม 65 วิทยากรโดย คุณสุภาดา เครือเนตร “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs และมาตรการอื่นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อีสานตอนบน”
 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 3 ก.ย. 64 วิทยากรโดย คุณณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 3 ก.ย. 64 วิทยากรโดย คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 7 พ.ค. 64 หัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” คุณมหรรณพ กรรณสูต นักวิชาการส่งสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
 • การบรรยายงานสัมมนาวันที่ 7 พ.ค. 64 หัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์” วิทยากร คุณศุทธิภณ เหลืองทองคำ นักวิชาการส่งสริมการลงทุน
 • กิจกรรมบรรยาย “อัพเดทมาตรการบีโอไอ” ภายใต้โครงการ “ประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรการลงทุน” วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • การสัมมนาวันที่ 28 ส.ค. 63 เรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบ และการเปิดดำเนินการ” หัวข้อ การตรวจเปิดดำเนินการ
 • การสัมมนาวันที่ 28 ส.ค. 63 เรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบ และการเปิดดำเนินการ” หัวข้อ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบ
 • การสัมมนา “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 • กิจกรรมพบปะ หารือ สร้างเครือข่ายการลงทุน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 • กิจกรรมประชุมออนไลน์เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
 • กิจกรรมประชุมหารือจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 ส.ค. 62 เรื่อง BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ
 • กิจกรรมสัมมนา เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการลงทุน ในวันที่ 6 กันยายน 2562
 • กิจกรรมสัมมนา“แนวทางปฏิบัติ ระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visa and Work Permit”
 • กิจกรรมประชุมหารือจังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 พ.ย. 61 เรื่อง เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้สิทธิจากบีโอไอ
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดหนองคาย วันที่ 28 พ.ย. 61 เรื่อง "บีโอไอ"ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตราการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น โดย นายสถาปนา พรหม
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดหนองคาย วันที่ 28 พ.ย. 61 เรื่อง "บีโอไอ"ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตราการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น โดย นายอิสระ อมรกิจบำรุง
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 พ.ย. 61 เรื่อง "บีโอไอ"ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตราการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น โดย นายสถาปนา พรหม
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 พ.ย. 61 เรื่อง "บีโอไอ"ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตราการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น โดย นายอิสระ อมรกิจบำรุง
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การเปิดดำเนินการ การบัญชีและภาษีอากร
 • กิจกรรมสัมมนาจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • กิจกรรมประชุมหารือ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ MOU
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การตรวจเปิดดำเนินการ
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นภาษีอากร (สรรพากร)
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง e-Monitoring
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง e-Investment
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง e-Tax
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2 กรกฎคม 2558
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 มิถุนายน 2558
 • กิจกรรมสัมมนา จังหวัดหนองคาย วันที่ 26 มีนาคม 2558

เอกสารอื่นๆ

 • สัมมนา 4 ภาค - ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนรายอุตสาหกรรม_83468