ภาพกิจกรรมสัมมนา “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป"

21 สิงหาคม 2562
 

“การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม