ภาพกิจกรรมสัมมนา “แนวทางปฏิบัติ ระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visa and Work Permit”

10 กรกฎาคม 2562

“แนวทางปฏิบัติ ระบบงานช่างฝีมือ  Single Window for Visa and Work Permit”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น