ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเปิดดำเนินการ การบัญชีและภาษีอากร”

14 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมสัมมนา
เรื่อง  
ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเปิดดำเนินการ การบัญชีและภาษีอากร”
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐  ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
                 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเปิดดำเนินการ การบัญชีและการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ การได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน