เรียนเชิญร่วมกิจกรรม “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี”

02 ธันวาคม 2562
 ขอเชิญร่วมประชุมสร้างเครือข่าย เรื่อง“ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” 

             ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายเรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดเลย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศอันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น   โดยเฉพาะเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ กำหนดการตามแนบ
ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่าย ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด และขอความอนุเคราะห์เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค ๓ โทรศัพท์  ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๓  อีเมล Khonkaen@boi.go.th