บีโอไอเร่งกระตุ้นการลงทุน ออกมาตรการพิเศษ เร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงทุกภาคส่วน

07 พฤษภาคม 2563

บีโอไอออกมาตรการพิเศษ เร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย

มาตรการกระตุ้นการลงทุน สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี
  ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2563 หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ไทย
เพิ่มสิทธิประโยชน์และผ่อนปรนเงื่อนไข โดยปรับปรุงคุณสมบัติของ SMEs กำหนดให้ต้องมียอดขายต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก รวมถึงผ่อนปรนเงื่อนไขประเภทกิจการโรงแรมเปิดโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ ชายแดน 10 จังหวัด)
 ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงปี 2564

มาตรการเศรษฐกิจฐานรากปรับปรุงใหม่
ขยายขอบข่ายให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพเข้าไปสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นใน 2 ด้านใหม่ด้วย คือ
         - การแก้ปัญหาภัยแล้ง
         - การแก้ปัญหาน้ำท่วม

จากเดิมที่เข้าไปสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น ได้เพียง 3 กลุ่ม คือ
        - กิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป
        - กิจการกลุ่มอุตสาหกรรมเบา
        - กิจการท่องเที่ยวชุมชน

ผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในวงเงิน 120% ของเงินสนับสนุน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมไม่เกิน 120% ของเงินสนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

** ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในปี 2564

สำหรับมาตรการเศรษฐกิจฐานรากที่ปรับปรุงใหม่นี้ อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งอีกครั้งครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "BOI e-Journal" ฉบับที่ 3/2563

คลิกอ่านฉบับนี้
https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2020/03/index.html