กิจกรรม Webinar “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์”

25 มิถุนายน 2563
           เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 BOI ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” จำนวน 2 รุ่น ซึ่ง รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
           นายอิสระ  อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน บรรยายถึงมาตรการเศรษฐกิจฐานรากและมาตรการ SMEs ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
           นางสาวญาณัจตา พรมกอง  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการ  บรรยายถึงมาตรการบีโอไอเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 และ มาตรการต่างๆ ในช่วงโควิด – 19 จากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงได้แนะนำวิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซส์ www.boi.go.th
           นางสาวกมลวรรณ  เสนไสยและนางสาวภัทรานุช  จินดานุภาพ พนักงานส่งเสริมการลงุทน บรรยายเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ระบบ E-Submission ระบบ E-Monitoring ระบบ Doc Tracking  ระบบ E-Tax และระบบ Single Window ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับระบบออนไลน์ในภาพรวมว่าการใช้งานแต่ละระบบเกี่ยวข้องกับงานไหน ต้องยื่นงานในช่วงเวลาใด และแนะนำช่องทางการเข้าใช้งานของแต่ละระบบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติตัวและข้อผ่อนปรนต่างๆ ในการยื่นงานในช่วงสถานการณ์    โควิด-19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติงานต่อไป