BOI ขอนแก่น เข้าพบ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

03 กรกฎาคม 2563
                      เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ศทภ.3 ได้เข้าพบ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น เพื่อหารือการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกัน และได้เข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่ความรับผิดชอบของศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ที่เข้าอบรมหลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วง มันม่วง และกล้วย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน