ขอเชิญร่วมประชุม “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดดำเนินการ”

08 กรกฎาคม 2563
เรียน      กรรมการผู้จัดการบริษัท   

                ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดกิจกรรมประชุมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดดำเนินการ  ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบการจัดการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings  เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเปิดดำเนินการให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทรวมถึงวิธีการในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเปิดดำเนินการ กำหนดการตามแนบ
               ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ตามวันและเวลา    ที่กำหนด และขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่        17 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๓  อีเมล Khonkaen@boi.go.th