ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ”

23 กรกฎาคม 2563
                                                 
                 ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง“บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ”  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16. น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ การได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 
กำหนดการ
                                                         08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
                                                         09.00 – 09.15 น.   กล่าวเปิดการสัมมนา
                                                                                      โดย    นายอิสระ  อมรกิจบำรุง 
                                                                                                ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
                                                         09.15 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อเรื่อง “บีโอไอ กับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร และ วัตถุดิบ ”
                                                                                      โดย      นางสาวชนกพร  หนูหอม   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
                                                                                                  กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
                                                         12.15  – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                         13.00 – 15.00 น.  การบรรยายหัวข้อเรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์การขอเปิดดำเนินการ”
                                                                                      โดย      นางสาวญาณัจตา  พรมกอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
                                                                                                  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
                                                        15.00- 16.00 น.   เปิดคลินิกให้คำปรึกษานักลงทุน และ ปิดการสัมมนา
                
โทรศัพท์ 043-271300
อีเมล Khonkaen@boi.go.th


                               
***หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนและตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม