บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

18 กันยายน 2563
บีโอไอปรับโครงสร้าง “กองส่งเสริมการลงทุน” 1-4 ดังนี้
- “กองส่งเสริมการลงทุน 1” อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ ได้แก่ เกษตรและแปรรูปอาหาร การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
- “กองส่งเสริมการลงทุน 2” อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ได้แก่ เครื่องจักรกล ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- “กองส่งเสริมการลงทุน 3” อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ได้แก่ แร่ โลหะ และวัสดุ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ พลังงาน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
- “กองส่งเสริมการลงทุน 4” อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
ได้แก่ ดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ โลจิสติกส์ การบริการเฉพาะทาง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ
 
เพิ่ม "กองติดตามและประเมินผลการลงทุน" 1-2 เพื่อเร่งรัด ติดตาม และผลักดันให้เกิดการลงทุนรวดเร็วขึ้น ดังนี้
- “กองติดตามฯ 1” ตรวจสอบติดตามงานของ “กองส่งเสริมการลงทุน 1 - 2”
- “กองติดตามฯ 2” ตรวจสอบติดตามงานของ “กองส่งเสริมการลงทุน 3 - 4”