กิจกรรมสัมมนา เรื่อง“บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ”

03 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม บีโอไอขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง“บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ” โดยมี นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) กล่าวเปิดงานสัมมนา นางสาวชนกพร หนูหอม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ (บีโอไอ) บรรยายเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบ” และนางสาวญาณัจตา พรมกอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ (บีโอไอ) บรรยายเรื่อง การเปิดดำเนินการ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวน 81 คน ประกอบด้วย หน่วยงานเอกชน นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป