บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring

21 กันยายน 2563
บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ในระบบ e-Monitoring เป็นภายใน ตุลาคม 2563
เป็นการยื่นผลประกอบการรอบปีบัญชี 2562