บริการออนไลน์ภาครัฐ จำนวน 280 งานบริการ ผ่าน www.opdc.go.th

21 กันยายน 2563
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา และลดภาระในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการ ณ หน่วยงานราชการของประชาชนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แนะนำบริการออนไลน์ภาครัฐ จำนวน 280 งานบริการ ผ่าน www.opdc.go.th
สำหรับช่องทางของบีโอไอ มี 4 เรื่อง ได้แก่
- เรื่องการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax)
- เรื่องระบบงานสิทธิและประโยชน์ ด้านเครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เรื่องSINGLE WINDOW Visa and Work Permit System
- เรื่องระบบสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน
สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ...
โดยลิงก์ของบีโอไออยู่ลำดับที่ 79-82