ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน”

28 สิงหาคม 2563
                      เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3   จัดสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน” ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 23 คน เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เชิงรุก และสร้างความพร้อมความเข้าใจให้กับนักลงทุนที่สนใจยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในกิจการกลุ่มอาหารและการเกษตร กลุ่ม IT Software  และกลุ่มการแพทย์และไบโอเทค