ศทภ.3 เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ตุลาคม 2563
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และสำนักงบประมาณ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และต่อด้วยการสนทนา รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ณ ห้อง AG 5101 คณะเกษตรศาสตร์  เดินทางรับชมการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาเกษตรนวัตกรรม ต่อด้วยการเยื่ยมชมฐานเรียนรู้ของหลักสูตรฯ และการนำเสนอการฝึกงานในแต่ละฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม อุทยานเทคโนโลยีเกษตร  เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การฝึกประสบการณ์อาชีพ  รับฟังการนำเสนอของนักศึกษาในหลักสูตร พร้อมสรุปข้อเสนอแนะ ณ สวนผักยายปาว และบ้านสวนเบญจมงคล บ้านหนองหญ้าข้าวนก อ. พระยืน จ. ขอนแก่น