ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น

29 ตุลาคม 2563
                          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นางสุภาดา  เครือเนตร ผู้อำนวยการศุนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)  ชั้น 1  พร้อมแนะนำตัวในวาระ 1.2 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่