ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

30 ตุลาคม 2563
                                      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ