ผทภ.3 เข้าร่วมปรชุมคณะกรรมการหอการค้าจขอนแก่น ครั้งที่ 10/2563

10 พฤศจิกายน 2563
                     เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุวานันท์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นางสุภาดา  เครือเนตร  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจขอนแก่น ครั้งที่ 10/2563   เพื่อบรรยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคแก่คณะกรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้รับทราบถึง มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสถิติส่งเสริมการลงทุนในไตรมาส 3 /2563 จากบีโอไอ