มติบอร์ดบีโอไอ เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภทกิจการใหม่

10 พฤศจิกายน 2563
มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 

เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภทกิจการใหม่ 
  -  กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
  -  กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
  -  กิจการวิจัยทางคลินิก

ฟื้น 2 ประเภท กิจการอีกครั้ง
  -  กิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า (EV) 
  -  กิจการศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบระหว่าง (IPO) 
 
ขยายเวลา + ปรับปรุง 
  ** มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยื่นขอรับการส่งเสริมได้ถึง ธ.ค. 2565