กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV)

16 พฤศจิกายน 2563

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV) โดยจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นอย่างน้อย 
 ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
◾️ BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
◾️ PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
◾️ HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
◾️ BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
◾️ PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
◾️ HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

-กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-กิจการผลิตสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-ปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ    อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&language=th