นางสาวเกศแกัว ทองมี พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วม การสัมมนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

07 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวเกศแกัว ทองมี พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วม การสัมมนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศจีน นำไปสู่โอกาสและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคของประเทศไทย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศไทย