มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

21 ธันวาคม 2563
 มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563   
     - มาตรการกระตุ้นการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน หลังออกบัตรส่งเสริม ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2564 ถึง วันทำการสุดท้ายของปี 2564 
     - ขยายเวลา มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ -ชายแดนใต้ อีก 2 ปี  
     - หนุน เขตส่งเสริมพิเศษ "การแพทย์จีโนมิกส์" มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
     - เพิ่ม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านดิจิทัล