ช่องทางการติดต่อศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

04 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อ
 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19
ศูนย์เศรษฐกิจการลทุนภาคที่ 3 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาติดต่อทุกท่าน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรดโควิด-19
ศูนย์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่านระบบ Online หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องเดินทาง ดังนี้
 
1. โทรศัพท์หมายเลข 0 4327 1300 - 2
2. E-mail: khonkaen@boi.go.th
3. Page Facebook: BOI KHONKAEN
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันป้องกันและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
Social Distancing
ช่วยลดความเสี่ยง COVID-19