สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564

12 มกราคม 2564
สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 
เงื่อนไขสำคัญ
-ต้องอยู่ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด (กิจการกลุ่ม A1 - A3)
(bank) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม
- ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม
- รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ
- ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564
 
**ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**