มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

08 กุมภาพันธ์ 2564
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครม.มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
เร่งรัดการสรรหาสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ ตัวอย่างแนวทาง เช่น
- สำนักงาน ก.พ.ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาร่วมจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน มี 3 มาตรการคือ
- มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย
- ขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน เป็น 30 มิ.ย. 64
มาตรการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ผู้ประกอบการกิจการสปา
- การลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33
** ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์**