เร่งรัดการสรรหาสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ

08 กุมภาพันธ์ 2564