ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

08 มีนาคม 2564
                           ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom) เรื่อง  “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” ในวันศุกร์ที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
. เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการดังกล่าวของสำนักงาน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทั้งนี้โดยมุ่งหวังการช่วยสนับสนุนการยกระดับ Supply Chain ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                             ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์(Zoom) ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่ส่งมานี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ โทรศัพท์
๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๓ อีเมล Khonkaen@boi.go.th  ตามกำหนดการด้านล่างนี้

กำหนดการ
      08.00 – 08.50 น.  ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Meeting
      08.50 – 09.00 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา
                                    โดย  นางสุภาดา  เครือเนตร

                                           ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
      09.00 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์”                                   
                                    โดย  นายศุทธิภณ  เหลืองทองคำ

                                           นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
      10.30 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน 
                                 และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”                                   
                                    โดย  นายมหรรณพ  กรรณสูต

                                           นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
     12.00 น.             ปิดการสัมมนา