BOI ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมปรึกษา/หารือการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จังหวัดหนองคาย

25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00–15.00 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอ ขอนแก่น) ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษา/หารือการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย ในกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564