บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนมีนาคม 2564

24 มีนาคม 2564
บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง เกณฑ์เบื้องต้นยื่นของบีโอไอ และ 8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ
ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอบีโอไอ ต้องรู้ 2 เรื่องสำคัญ ดังนี้
1. รู้เกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอบีโอไอ หากคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์เบื้องต้นฯ สามารถยื่นขอบีโอไอได้
2. ดำเนินการตาม 8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการดำเนินการ
เกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอบีโอไอ
1. เป็นนักลงทุนไทย หรือ นักลงทุนต่างชาติ หากสนใจทำธุรกิจใหม่ หรือ ขยายกิจการ (โดยกิจการนั้นต้องยังไม่เคยมีรายได้มาก่อน)
2.มีเงินลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทหรือ5แสนบาท สำหรับ SMEs (ไม่รวมที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
3.อยู่ภายใต้กิจการผลิตหรือบริการกว่า300ประเภทที่บีโอไอให้การส่งเสริม
---------------------------
8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ
1. ศึกษาข้อมูล
2. ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
3. ชี้แจ้งโครงการ
4. วิเคราะห์โครงการ
5. แจ้งผลการพิจารณา
6. ตอบรับมติการส่งเสริมการลงทุน
7. ขอรับบัตรส่งเสริม
8. ออกบัตรส่งเสริม
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ