ภาพสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"

11 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บีโอไอ ขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 115 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ / บริษัท ทั้งที่ได้รับ และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลัง คลิก >> https://bit.ly/2QZfU24