มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ

10 มิถุนายน 2564