กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

02 สิงหาคม 2564
กิจกรรมสัมมนา เรื่อง
“มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.20 น.