ศทภ.3 จัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ การใช้งานและวิธีปฏิบัติ RMTS Online

07 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 บีโอไอ ขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ การใช้งานและวิธีปฏิบัติ RMTS Online โดยมีวิทยากรบรรยายโดย คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งสริมการลงทุนชำนาญการ และคุณสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เป็นประธานในการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ RMTS Online ตั้งแต่พื้นฐาน นอกจากนั้นยังมีช่วงแนะนำบริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 95 คน จากบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ