กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

29 มิถุนายน 2564
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้า และบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันมหาศาล
ตัวอย่างประเภทกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตเครื่องเรือน กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย เป็นต้น
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บีโอไอจะให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน เช่น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี