ช่องทางการติดต่อ BOI ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

25 สิงหาคม 2564
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home)
กรุณาส่งเอกสารถึงบีโอไอผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
ผ่านทาง e-Submission

ผ่านทาง Line Official Account
กองส่งเสริมการลงทุน 1-4
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2
เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
saraban@boi.go.th
ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
0 2553 8111 กด 3
head@boi.go.th
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th