บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ Merit-Based Incentives พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

09 สิงหาคม 2564
บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ Merit-Based Incentives พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
7 ประเภทการลงทุน/ ค่าใช้จ่าย ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ 
 ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี
  การทำวิจัยและพัฒนา (R&D)
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 300%
 สนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100%
 ฝึกอบรมหรือฝึกการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 200%
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
พัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/index.php...
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ