มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมการลงทุน SMEs ไทย

23 ธันวาคม 2564
มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมการลงทุน SMEs ไทย
เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
-รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปีตามประเภทกิจการ
-รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของเกณฑ์ทั่วไป
-ลงทุนในนิคม/อุตสาหกรรม รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอีก 1 ปี
-ลงทุน 20จังหวัดรายได้ต่อหัวต่ำ รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอีก 3 ปีหรือรับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% อีก 5 ปี สำหรับกลุ่ม A1และ A2
ผ่อนปรนเงื่อนไข
-เงินลงทุนครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติเพียง ≥ 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
-นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ ≤ 10 ล้านบาท และลงทุนใหม่เครื่องจักรหลักสัดส่วน ≥ 50% ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
-อัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 4 : 1
การเข้าถึงแหล่งทุน
-ส่งเสริม SMEs เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ระดมทุนศักยภาพและขยายกิจการ
-รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เป็น 2 เท่าของเกณฑ์
เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
-ปรับปรุงประสิทธิภาพยกระดับเป็น Smart SMEs ผ่านมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย รับยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ในวงเงิน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุง
-ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เช่น การทำ R&D การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น โดยลดเกณฑ์เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเหลือครึ่งหนึ่งจากเกณฑ์ปกติ
เงื่อนไข SMEs
-เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นไทยข้างมาก ≥51% ของทุนจดทะเบียน
-รายได้รวมทุกกิจการทั้งได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม ≤500 ล้านบาท/ปี ช่วง 3 ปีแรก
*** ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565