พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

15 พฤศจิกายน 2565
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
"ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับภาค และระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง"
* มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
อุตสาหกรรมเกษตรแและอาหาร
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิประโยชน์เพิ่มติม
หากมีการพัฒนาบุคลากรหรือวิจัยและพัฒนาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
เกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาได้แก่ WiL สหกิจศึกษาและทวิภาคีหรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้าน S&T อื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกอาชีพ มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของจำนวนพนักงานในโครงการ หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
เกณฑ์การวิจัยและพัฒนา
มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มากกว่าหรือเท่ากับ 1% หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
กลุ่ม A1+ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 13 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 2 ปี
กลุ่ม A1 -A4 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ฯ 3 - 8 ปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 3 ปี