การสัมมนาออนไลน์ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันฯ”

10 มกราคม 2566
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง
  “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันฯ”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ”

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย...
 นายนฤชา  ฤชุพันธุ์
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Keynote Speech:  “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดย
 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล 
ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 การบรรยาย “ การขอรับการส่งเสริมภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ” โดย
 นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 การบรรยายหัวข้อ “ ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมและมาตรการเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน" โดย
 นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ : 27 มกราคม 2566
เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.
สัมมนาผ่าน ZOOM Webinar
สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โปรดคลิก Link: https://shorturl.asia/2pytz
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณกมลวรรณ เสนไสย โทร : 043-271300