ภาพการสัมมนา (Webinar) เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

27 มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมกับกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดสัมมนา (Webinar) เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ.นี้ ให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจกันอย่างกว้างขวางในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน / ผู้ประกอบการ มาก มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 168 ราย