ภาพประกอบการประชุมหารือ “บีโอไอ กับการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น”

29 กันยายน 2559
ภาพประกอบการประชุมหารือ
“บีโอไอ กับการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมนิวพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่