ลกท. ร่วมบรรยายหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives : WHB) รุ่นที่ 3

14 มิถุนายน 2566

 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้รับเชิญจากหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives : WHB) รุ่นที่ 3 เพื่อให้บรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ Wellness & Healthcare” ณ โรงแรม Waldorf Astoria โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน
ในการบรรยายดังกล่าว นายนฤตม์ได้อธิบายถึงบทบาทของบีโอไอในการส่งเสริมการลงทุน ทั้งในด้านสิทธิและประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก โดยสอบถามถึงแนวทางการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว การประสานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Wellness